Privacypolicy

Over wie en waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Het ABVV, het Vlaams ABVV en de ABVV regio’s, elk met hun vzw’s, als syndicale organisatie en als  werkloosheidskas, bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en sociaal-culturele activiteiten. Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde.

Hier vind je ook de lijst van alle entiteiten die deel uitmaken van het ABVV.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op alle leden, militanten en afgevaardigden van het ABVV in Vlaanderen.

Misschien ben je geen lid maar bijvoorbeeld een geïnteresseerde, een leverancier of een sollicitant. Ook in dat geval is het Privacybeleid voor jou van toepassing en geniet je  van  eenzelfde niveau van passende beveiliging van je persoonsgegevens.

Transparantie als basis

Het ABVV, het Vlaams ABVV en de ABVV regio’s,  elk met hun vzw’s , als syndicale organisatie en als werkloosheidskas, hechten  groot belang aan de bescherming van je privéleven. Wij verwerken je persoonlijke gegevens met zorg, en op een wettelijke en correcte manier.

Dit privacybeleid voeren wij overeenkomstig de Europese GDPR-wetgeving, die je als persoon meer controle verleent op  het gebruik van je gegevens en je rechten versterkt zoals in deze tekst verwerkt.

Wij zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat in de toekomst ook niet doen. Hieronder vind je welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Indien u toch nog vragen heeft rond de verwerking van uw gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Data Protection Officer.

Over wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Het ABVV, het Vlaams ABVV en de ABVV regio’s, elk met hun vzw’s , bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale  en socio-culturele activiteiten. Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij  een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde.

Als ABVV-lid

Als lid van het ABVV ben je meteen ook lid van een beroepscentrale van het ABVV. Wij willen  je de best mogelijke informatie, dienstverlening en syndicale bijstand bieden. Daarom is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-regio en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten.

Het ABVV, zijn regio’s en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face- to –face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens.

Als niet-lid

Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. 

We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geïnformeerd In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door, door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of waar vereist geef je toestemming.

Ben je een sollicitant, dan krijg je bij het begin van de sollicitatie een specifieke informatie over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden en hoe lang ze bewaard worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het vooropgesteld doel. 
Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

 • Familienaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Nationaliteit, Origine, Woonplaats  (Adres, Postcode, Plaats), Verblijfplaats
 • Burgerlijke staat, Gezinssamenstelling, Taal
 • Telefoonnummer ( Vast, Mobiel), E-mailadres , Rijksregisternummer,  Pensioennummer, IP-adressen, Cookie-gerelateerde informatie;
 • Bankrekeningnummer, IBAN rekeningnummer, SEPA verwijzingen,
 • Lidmaatschapsstatus
 • Abonnementenbeheer van ABVV-publicaties
 • Gegevens in verband met je werkloosheidsdossier of juridische bijstand
 • Gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteurinformatie, Crediteurinformatie
 • Professionele/educatieve informatie : Arbeider, Bediende, Andere arbeidsstatuten Werkloos, Werkgever (naam, KBO nummer, nummer paritair comité) en Activiteitensector, Loon, Loopbaan, Onderwijs, Opleiding, CV, Evaluaties
 • Medische informatie : Arbeidsongeschiktheid, Re-integratietraject, Arbeidsongeval, Beroepsziekte
 • Lidmaatschappen van professionele organisaties
 • Mandaatinformatie
 • BTW nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam
 • Sociale Media Profiel gerelateerde informatie,  Sociale media “posts” en commentaren
 • Foto’s

Op basis van welke rechtsgronden worden je gegevens verwerkt?

Als basisprincipe geldt steeds dat elke verwerking rechtmatig is. Dit wil zeggen dat je persoonsgegevens verwerkt worden op een van volgende gronden (al dan niet gecombineerd):

 • Onze contractuele band door je lidmaatschap.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld subsidieverplichtingen van de Vlaams overheid voor onze vzw’s.
 • Het uitvoeren van een taak van algemeen belang zoals het uitbetalen van je werkloosheidsuitkering door de ABVV-werkloosheidskas.
 • Ons gerechtvaardigd belang als vakbond om bijvoorbeeld onze ideeën te verspreiden bij het grote publiek en bij onze leden via diverse communicatiekanalen of om jouw dienstverlening zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, om in te spelen op je huidige en toekomstige behoeften.
 • Jouw toestemming, om jou bijvoorbeeld als niet lid onze nieuwsbrief te versturen.

De verwerkingsverantwoordelijke

Het Vlaams ABVV gelegen te Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel, en de ABVV-regio’s zijn  verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Het Vlaams ABVV treedt in de meeste gevallen op als “verwerkingsverantwoordelijke”. De ABVV-regio’s treden zowel op als verwerker en als verwerkingsverantwoordelijke voor hun specifieke opdrachten.

Welke verwerkingen doen we met je persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere...

Welke doeleinden dienen deze verwerkingen?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van vakbondslidmaatschap: informatie, dienstverlening, vorming, syndicale  bijstand, syndicale en socio-culturele activiteiten (….) en voor doelen en activiteiten van de ABVV- werkloosheidskas:

 • Registratie van leden in de ruime zin
 • Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie met de ideeën van het ABVV
 • Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
 • Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatiemogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer
 • Het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen en de toepassing van de werkloosheidsreglementering
 • Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten…
 • Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
 • Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze …
 • Het aanbieden van rechtshulp en juridische bijstand
 • Het aanbieden van diensten/hulp aan vakbondsafgevaardigden
 • Het aanbieden van en je laten deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten
 • Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin
 • Syndicale werking in brede zin
 • Verzekering van vrijwilligers
 • Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
 • VZW-beleid
 • Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
 • Communicatie over onze werking en activiteiten
 • Campagnes

Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden je gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dat kan ook afhangen van het type persoonsgegevens en de verwerking. Daarna worden ze geschrapt.

Steeds is de duurtijd gebaseerd op één of meerdere van onderstaande elementen:

 • De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
 • De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
 • De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer
 • Het voor jou eenvoudig te maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
 • Jouw recht om gegevens te laten wissen
 • De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting
 • Het feit dat we niets langer bijhouden dan wat strikt nodig is, zowel qua duurtijd als qua hoeveelheid gegevens.

Concreet zijn de bewaartermijnen:

 • Je lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap en 10 jaar na laatste SEPA betaling
 • Je werkloosheidsdossier: wordt gedurende je hele beroepsloopbaan bewaard en tot 5 jaar na het moment dat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • Je juridische dossiers: 5 jaar na het verlopen van de verjaringstermijn van het dossier
 • Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven
 • Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar
 • Sociaal cultuur werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole
 • Loopbaancentrum: 10 jaar
 • Overheidsopdracht ( bv VDAB, WSE…) : 10 jaar
 • Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Alleen die ABVV-medewerkers die de taak kregen om jouw persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor de diverse dienstverleningen die we je bieden, wanneer het wettelijk verplicht is of op jouw verzoek.

Jouw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen. Een verwerker is een externe organisatie aan wie wij de instructie hebben gegeven om uw gegevens te verwerken. Met deze onderaannemers hebben wij een sluitende overeenkomst afgesloten die beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de informatie gedeeld wordt met andere partijen die ook optreden als verantwoordelijke voor de verwerking.

Diensten en organisaties waar wij mee samenwerken en je gegevens delen:

 • ABVV-centrales
 • Federale overheidsdiensten: uitvoeren van wettelijke verplichtingen en reglementering
 • Vlaamse overheidsdiensten: uitvoeren van onze overeenkomsten en wettelijke verplichtingen
 • Sociale Zekerheidsinstellingen:
 • Advocaten en juristen, Instanties waar we je juridisch vertegenwoordigen
 • Ziekenfondsen
 • OCMW’s 
 • Schuldbemiddelaars
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen
 • IT-diensten en externe programmeurs
 • Drukkerijen
 • Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
 • Mailingplatformen
 • Organisaties voor personeelsbeheer en voor vorming en training
 • Organisaties mbt preventiebeleid
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Communicatiebedrijven
 • Werkgevers voor verwerking van VOV, syndicale vorming, sociale verkiezingen (gebaseerd op een wettelijke bepaling)

Je gegevens worden niet doorgegeven aan je werkgever en al zeker niet als het over je syndicaal lidmaatschap bij het ABVV en zijn beroepscentrales gaat. Enkel voor de hierboven opgesomde  wettelijk bepaalde verwerkingen, worden er aan je werkgever gegevens doorgegeven.

Je hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV,  de ABVV-regio’s en hun respectievelijke vzw’s.

Zoals voorzien in de GDPR- wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. We vragen hiervoor een kopie van je ID-kaart toe te voegen aan je verzoek, dat per mail of per brief kan verstuurd worden aan onze Data Protection Officer.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid
 • De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden.

Het recht op informatie
Je hebt het recht om op een duidelijke en transparante manier uitleg te krijgen over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en welke rechten je kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met je gegevens omgaan.

Het recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Daarnaast kan je een kopie vragen om te kijken of uw gegevens correct zijn. Je  kan je gegevens “werkloosheid” en je identificatiegegevens als lid raadplegen op de site my.abvv.be. Je kan ook via die weg sommige persoonsgegevens wijzigen, indien wettelijk toegestaan.

Het recht op rectificatie
Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of aan te vullen wanneer deze onvolledig zouden zijn.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Daarnaast kan je ons ook verzoeken om deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere dienst of verwerkingsverantwoordelijke voor zover een rechtstreekse gegevensoverdracht technisch mogelijk is.

Het recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij je gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer (zie verder).

Het recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Dit is enkel mogelijk indien wij geen andere rechtsgrond hebben voor de verwerking van deze gegevens, die ons verplichten om je gegevens langer te bewaren.

Het recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt ook voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Het recht om klacht in te dienen
Indien je niet tevreden bent met onze privacywerking, of indien je van mening bent dat er onregelmatigheden zijn, dan heb je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
 • We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
 • Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
 • Anomalieën melden wij zoals wettelijk verplicht aan de toezichthouder.

We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

Heb je vragen?

We controleren regelmatig of we aan dit Privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons Privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van het Vlaams ABVV en de ABVV regio’s:

Vlaams ABVV tav DPO
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
dpo@vlaamsabvv.be

Daarbij voeg je een kopie van je ID- kaart, zodat je identiteit kan vastgesteld worden.

De laatste wijziging van dit privacybeleid gebeurde op 22 juni 2021.

Identificatie van de organisatie

Hierbij vind je de entiteiten die deel uitmaken van het ABVV:

1. Voor je lidmaatschap, de dienstverlening, de syndicale activiteiten…
Het Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.) - Hoogstraat 42 te 1000 Brussel
Het Vlaams ABVV en haar vzw’s  Vorming & Actie, Linx+ , Welkom, Kopa – Hoogstraat 42 te 1000 Brussel

De 6 ABVV regio’s en hun respectievelijke vzw’s :
ABVV- regio Antwerpen - Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen
ABVV Limburg - Gouverneur Roppesingel 55 - 3500 Hasselt
ABVV Mechelen+Kempen - Grote Markt 48 - 2300 Turnhout
ABVV Oost-Vlaanderen - Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent
ABVV Vlaams-Brabant - Maria-Theresiastraat 119/121 - 3000 Leuven
ABVV West-Vlaanderen - Zilverstraat 43 - 8000 Brugge

De ABVV-Beroepscentrales:
BBTK - Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden - Joseph Stevensstraat 7/5 te 1000 Brussel
ACOD - Algemene Centrale van Openbare Diensten - Fontainasplein 9-11 te 1000 Brussel
ABVV-Metaal - Jacob Jordaensstraat 17 te 1000 Brussel
ABVV Horval - Cellebroersstraat 18 te 1000 Brussel
BTB-ABVV, de Belgische Transportbond - Paardenmarkt 66 te 2000 Antwerpen
Algemene Centrale-ABVV -  Hoogstraat 26-28 te 1000 Brussel

2. Voor de werkloosheidsactiviteiten:

De Werkloosheidskas ABVV Federaal te 1000 Brussel, Hoogstraat  42 en haar gedecentraliseerde provinciale werkloosheidskassen.

Technische maatregelen voor de beveiliging

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.

Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.

Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.

We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig.

Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.    

Deel deze pagina: