(0)

Selecteer Regio

Een sterke vakbond is broodnodig!

Wij zijn de jongerenwerking van het ABVV, de rode vakbond. Maar wat is een vakbond nu eigenlijk? Waarom is die zo broodnodig?


Een vakbond helpt...

Een vakbond helpt zijn leden. Wij geven massa’s informatie en helpen bij de papierberg. Loonbrieven, belastingen, de werkloosheidsuitkering,… De vakbond legt het allemaal uit en zorgt er mee voor dat alles in orde is. De vakbond is ook de uitbetalingsinstelling voor werklozen dus die taak hebben ze sowieso al.  We geven je dus niet alleen álle informatie. We lossen je problemen op!

We vertegenwoordigen...

We vertegenwoordigen mensen. Waar je ook werkt, er zullen altijd collega’s zijn die ook bij de vakbond zijn. Soms zelfs zoveel dat je enkele van hen kan verkiezen tot délégué(e) of vakbondsafgevaardigde. Hij of zij vertegenwoordigt je dan tegenover je werkgever. Want alleen tegenover je baas, … is maar alleen.

Wij steunen op...

Wij steunen op elkaar. We zijn dus vooral niet egoïstisch, we zijn solidair. Voor ons telt iedereen. Wij eisen dat iedereen inspraak krijgt. Ook binnen de vakbond zelf. Solidariteit, gelijkheid en democratie zijn dus uiterst belangrijk voor ons.

De vakbond beweegt...

De vakbond beweegt. Met alle mensen die dezelfde vragen hebben als jij bewegen we. We informeren elkaar en leren van elkaar. We komen voor elkaar op en we voeren samen actie. Want wanneer we iets te zeggen hebben, laten we van ons horen. Wij vinden bijvoorbeeld dat iedereen gelijk moet behandeld worden, en alle jongeren recht hebben op degelijk en gratis onderwijs, of een degelijke job, met een fatsoenlijk loon.

Het ABVV is...

Het ABVV is de socialistische vakbond van België met ruim 1.400.000 leden. Het ABVV is een alom bekende en erkende “vakbond”, waardoor ze een enorme verantwoordelijkheid heeft en dit in overlegorganen en adviesraden van op je bedrijf tot in Vlaamse en nationale overlegorganen. Ze verdedigen overal de belangen van hun leden. Door je aan te sluiten, maak je kennis met een strijdvaardige vakbond die onderhandelt als het kan en strijdt als het moet.

Mensen werken...

De economie in België is verdeeld in een groot aantal sectoren. Er zijn tientallen sectoren, grote en kleine. Enkele voorbeelden die iedereen kent zijn de bouw, de garages, de textielarbeiders, de voedingsindustrie, de zeevissers, de grootwarenhuizen, …

In elke sector bestaan er overleg-organen waarin de vakbonden hun zeg hebben. Dat zijn de zgn. paritaire comités. Op die manier kunnen de vakbonden de belangen verdedigen van grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen. Onze vakbond is ook volgens die structuur georganiseerd : het gedeelte van de vakbond dat verantwoordelijk is voor een sector, noemt een Centrale. Alle centrales samen vormen, met de overkoepelende diensten, het grote ABVV.

Met andere woorden :
Elke centrale behartigt de belangen van welbepaalde beroepsgroepen. Een centrale organiseert dus werknemers per economische sector (ook wel nijverheidstak genoemd) . Dit verklaart meteen waarom men ook wel eens het woord beroepscentrale gebruikt. Dit stuk van de belangenverdediging is dus collectief. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de individuele belangenbehartiging, bv. als het loon niet correct betaald wordt.

Een opsomming van deze centrales maakt alvast één en ander duidelijk:

 • Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD) voor ambtenaren
  website
 • Bond voor Bedienden, Technici en Kaders (BBTK)
  website 
 • ABVV Metaal (CMB)
  website
 • Centrale van de Voeding – Horeca – Diensten (ABVV-HORVAL)
  website
 • Belgische TransportarbeidersBond (BTB)
 • website
 • Algemene Centrale (AC) voor enkele grote sectoren (bouw, chemie, schoonmaak, …) en heel veel kleintjes
  website

Als je werkt, word je dus best lid van een ABVV-centrale. Je kan lid worden door op je werk de ABVV-afgevaardigde aan te spreken, of door een kantoor van het ABVV binnen te springen. Het kan uiteraard ook online. Meer informatie vind je hier.

Het ABVV is vertegenwoordigd in alle industriële, economische, administratieve en sociale sectoren. Zowel in de overheidsdiensten als in de privé-sector, in de profit en de non-profitsector, in de bedrijven met en zonder economische finaliteit, in de grote maar ook in de kleine en middelgrote ondernemingen.

De doelgroepenwerking...

De doelgroepenwerking richt zich tot specifieke groepen zoals jongeren, migranten, vrouwen, senioren en werklozen. De overkoepelende diensten zijn ook wel gekend onder de naam “het interprofessionele ABVV”. Diensten voor alle beroepsgroepen dus, over de grenzen van de centrales heen.

Voor deze groepen organiseert het ABVV aparte werkingen en een specifieke dienstverlening.

Hieronder stellen wij de belangrijkste permanente doelgroepenwerkingen kort voor:

 • ABVV-JONGEREN / Magik? vzw, Alles over jongeren en werk. Het actieterrein zijn de rechten en plichten van jongeren in de overgang van, of de raakvlakken tussen een schoolsituatie en een werksituatie.
  website
 • KOPA vzw, Kans op Arbeid is de koepel van de opleidingsprojecten verbonden met het ABVV. Niets zo belangrijk als bijscholing wanneer je werkt of nog niet werkt, en hiervoor kan je ook terecht bij de BIJBLIJFCONSULENTEN van het ABVV. 
  website
 • VORMING EN ACTIE vzw, Zowel naar werkende militanten als werkloze militanten en leden van het ABVV verzorgt deze vzw een sterk aanbod van vorming en informatie, en zorgen ze ervoor dat de belangen van deze mensen gebundeld worden. 
  website
 • De ABVV diversiteitswerking ondersteunt delegees en secretarissen die professioneel met diversiteit te maken krijgen. De diversiteitsconsulenten informeren, sensibiliseren, en geven vorming over de tewerkstelling van allochtonen, personen met een arbeidshandicap en 50-plussers.
  website
 • LINX+ vzw, ABVV- partner in je vrije tijd. Voor iedereen, zowel ABVV-leden als andere geïnteresserden. Het aanbod is zeer gevarieerd, maar altijd interessant, ontspannend of geëngageerd.
  website
 • ABVV-Senioren, "oud is niet out" onder dit motto verenigen zich allle gepensoneerde ABVV-militanten.
  website

Terug Top