(0)

Selecteer Regio

ABVV-structuur

Waaruit bestaat het ABVV? Wat is een militant? Wat is een afgevaardigde of ‘delegee’?


Waaruit bestaat het ABVV?

Het ABVV bestaat uit vakbondsleden, militanten en afgevaardigden. Het staat je vrij om lid te worden van een vakbond. Of om eruit te stappen. Vandaag maken meer dan anderhalf miljoen leden onze vakbondswerking mogelijk. Onze leden vormen de basis en het bestaansrecht van het ABVV.

Wat is een militant?

Een militant is een actief lid. De ABVV-militant vormt de belangrijkste schakel in onze vakbondswerking. Een militant neemt de syndicale eerstelijnshulp in de onderneming voor zijn of haar rekening.

Wat is een afgevaardigde of ‘delegee’?

Een militant kan verkozen of aangeduid worden als vakbondsafgevaardigde. Of kan via sociale verkiezingen als ABVV-vertegenwoordiger een mandaat uitoefenen in overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR) of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Professionele medewerkers: secretarissen en personeel

Werkloosheidsdossiers, juridische bijstand, ledenadministratie, dienstverlening allerhande… een legertje professionele medewerkers werkt er dagelijks aan. Grosso modo spreken we van ABVV-secretarissen en ABVV-personeel.

Secretarissen

Het gaat om secretarissen van centrales of van het interprofessioneel ABVV. Zij coördineren en ondersteunen het syndicaal werk in de verschillende bedrijven uit hun sector.

Personeel

Het personeel staat in voor het ontwikkelen en leveren van een breed gamma diensten: werkloosheidsdienst, juridische dienst, studiedienst, vorming, loopbaanbegeleiding en -advies, jongerenwerking, seniorenwerking, begeleiding van werkzoekenden, vrijetijdsaanbod, ...

Centrales: de professionele structuur

Als vakbondslid ben je aangesloten bij een van de vakcentrales: ACOD, AC, BBTK, Metaal, BTB, Horval of ABVV Jongeren.

Een vak- of beroepscentrale biedt haar leden diensten aan en is bevoegd over de syndicale actie in de economische sector, nijverheidstak of dienstenactiviteit waarin je werkt. Een centrale telt gewestelijke afdelingen (bijv. AC Antwerpen-Waasland).Die afdelingen vormen samen de nationale centrale (bijv. AC nationaal) met meestal zetel in Brussel.

ABVV-centrales genieten veel autonomie. Vandaar dat de structuur van centrale tot centrale verschilt. Het ABVV is een federatie van centrales plus de ABVV-Jongeren.

Gewesten, intergewestelijken en federaal ABVV: de interprofessionele structuur

ABVV-gewesten organiseren onder meer diensten voor leden, militanten en centrales: advies en administratie inzake werkloosheid, uitbetaling werkloosheidsvergoeding, dienst arbeidsrecht, vorming, inning bijdragen,... Een gewest telt diverse lokale kantoren.

De 6 Vlaamse ABVV-gewesten (Antwerpen, Mechelen+Kempen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant) vormen samen de Vlaamse Intergewestelijke van het ABVV, bekend als het Vlaams ABVV. Naar analogie heb je de Interrégionale wallonne (IW) en de Brusselse Intergewestelijke.

Deze interprofessionele structuur is ontstaan uit de samenwerking tussen de centrales (de professionele structuur). Het federaal ABVV-FGTB verenigt alle beroepscentrales en de Jongeren, en overkoepelt de drie ABVV-intergewestelijken.

Terug Top