(0)

Selecteer Regio

Overbruggingspremie

Werknemers die hun arbeidstijd verminderen kunnen tot 31 december 2010 recht hebben op een overbruggingspremie. Wat zijn de voorwaarden?


1. Wat is de overbruggingspremie?

 • In het Vlaamse gewest bestaat al geruime tijd een premiestelsel bij arbeidsduurvermindering in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Wegens de economische crisis wordt deze formule nu tijdelijk versterkt.
 • Van 20 maart 2009 tot 31 december 2010 worden de premiebedragen fors opgetrokken. Voortaan is er sprake van een ‘overbruggingspremie’.
 • Werknemers hebben – onder een aantal voorwaarden – recht op deze overbruggingspremie wanneer ze hun arbeidstijd verminderen met 10 tot 50%. De verhoogde premie wordt gedurende maximum 12 maanden toegekend.
 • Voor het Vlaams ABVV is dit een belangrijke sociale maatregel die moet toelaten dat werknemers tijdelijk hun arbeidsprestaties verminderen zonder al te groot inkomensverlies. Er kan op die manier ook vermeden worden dat werknemers hun individuele rechten op tijdskrediet moeten aanspreken.

2. Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingspremie:

 • moet je werken in een onderneming met uitbatingzetel in het Vlaamse Gewest;
 • moet je werken in een privébedrijf;
 • moet je onderneming ofwel beschikken over een federale erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, ofwel een substantiële daling van de economische activiteiten kunnen aantonen;
 • moet je onderneming een plan opmaken met arbeidsherverdelende maatregelen;
 • moet je na de arbeidsduurvermindering nog minstens 50% werken, anders kan er geen premie worden toegekend;
 • moet je aanvraag voor de premie uiterlijk op 30 juni 2010 worden ingediend.

3. Voor hoelang?

 • Je kan de premie krijgen voor 6 maanden (verlengbaar met maximaal 6 maanden) voor een arbeidsduurvermindering tot en met 31 december 2010, maar:
  • je mag geen ander werk uitoefenen en geen zelfstandige activiteit hebben, tenzij je al één jaar voor je arbeidsduurvermindering zelfstandige in bijberoep was;
  • je mag geen onderbrekingsuitkering hebben in het kader van het federale tijdskrediet;
  • je mag geen vergoeding voor (economische) werkloosheid ontvangen;
  • je kan de premie slechts ontvangen voor de duurtijd van het plan arbeidsherverdeling;
  • je mag tezelfdertijd geen andere Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen.

4. Hoeveel?

 
basispremie
extra premie
alleenstaande*
extra premie opleiding**
Vermindering met 10-19 % van een voltijdse job
bruto: 135,71 €
netto: 95,00 €
0 €
0 €
Vermindering met 20-49% van een voltijdse job
bruto: 207,14 €
netto: 145,00 €
 
bruto: 43,35 €
netto: 30,35 €
bruto: 58,59 €
netto: 41,01 €
Vermindering met 50% van een voltijdse job
bruto: 492,85 €
netto: 345,00 €
 
bruto: 43,35 €
netto: 30,35 €
bruto: 58,59 €
netto: 41,01 €

(*) alleenstaande: werknemer die alleen woont, eventueel met één of meerdere kinderen. Je voegt dan een attest van gezinssamenstelling (aan te vragen bij je gemeente) bij het aanvraag-formulier.

(**) opleiding: als je de werktijd met minstens 20% vermindert en hiervan gebruik maakt om een opleiding te volgen, kan je een bijkomende premie krijgen.

De opleiding moet aan één van volgende criteria beantwoorden:

  • een opleiding bij de VDAB
  • een opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de sectorale oplei-dingsfondsen
  • een opleiding die door de Vlaamse overheid wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend, of een opleiding die daarmee gelijkgesteld is. Die opleiding moet minimum 120 uren op jaarbasis bedragen.

5. Belangrijk om weten

 • De premies zijn gekoppeld aan het indexcijfer.
 • De premies worden bij de andere beroepsinkomsten gevoegd en aan het progressieve tarief belast. Er wordt direct 30% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De Vlaamse overheid betaalt de overbruggingspremies maandelijks uit.
 • Je oorspronkelijke brutoloon mag niet overschreden worden door het ontvangen van de premie.
 • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de overbruggingspremie, verlies je het recht op de premie.
 • Elke wijziging in je persoonlijke situatie moet binnen de 30 dagen door de werknemer aan de Dienst Aanmoedigingspremies worden gemeld. De werkgever kan de wijzigingen meedelen, mits hij daartoe werd gemandateerd door de werknemers in het plan. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.
 • De betaling van de premie loopt door ook al zijn er geen effectieve prestaties (bijv. ziekte, verlof, klein verlet, …).
 • Ook als je niet voltijds werkt kan je je arbeidstijd verminderen, maar nooit onder de 50% van een voltijdse. Een voltijdse is altijd de referentie. Bijvoorbeeld: Je werkt 75% en vermindert tot 60%. Je vermindert dus met 15%. Je krijgt dus de premie vermindering tussen 10 en19%.
 • De vermindering van arbeid zoals voorzien in deze maatregel geeft geen recht op gelijkstellingen voor pensioen, vakantie, berekening van eindejaarspremie, enz.
 • Het gaat over een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. Dit kan via een bijlage aan de individuele arbeidsovereenkomst vastgelegd worden. Er kan in ieder geval geen sprake zijn van een (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst. Gevolg: iemand die in dit systeem instapt en tijdens de arbeidsduurvermindering werkloos of ziek wordt, zal op basis van de effectieve arbeidstijd vergoed worden.

6. Welke voorwaarden moet de werkgever vervullen?

De werkgever moet een plan opmaken.
Dit moet goedgekeurd worden door OR, CPBW of SA.

Dit plan bevat:

 1. Opgave van de substantiële daling van minimum 20% van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het jaar voordien.
  • Als niet wordt uitgegaan van het laatste kwartaal voor de aanvraag, dan moet de dalende trend in de daaropvolgende kwartalen bevestigd worden.
  • Als bewijs van daling in omzetcijfers wordt de BTW-aangifte van de betreffende kwartalen als bijlage toegevoegd.
 2. De arbeidsherverdelingsmaatregelen 
  • Realisatie van de arbeidsduurvermindering: vermelding van aanpassing contracten en aangepast arbeidsrooster;
  • Lijst van werknemers die de overbruggingspremie zullen aanvragen;
  • Arbeidsduurvermindering (%) per werknemer;
  • Eventueel afspraken over opleiding die de brede inzetbaarheid tot doel hebben en aanduiden welke werknemers een opleiding zullen volgen;
  • Verklaring dat loonderving wegens arbeidsduurvermindering met minder dan 50% gecompenseerd wordt door de werkgever.
 3. Opgave van het aantal arbeidsplaatsen die voorwerp zijn van de maatregel (aantal vermeden ontslagen).
 4. Opgave van de periode van de arbeidsduurvermindering.
  • Deze periode mag maximaal 6 maanden duren.
  • Deze periode is verlengbaar met maximaal 6 maanden. De aanvraag tot verlenging moet uiterlijk in de laatste maand van de lopende periode worden ingediend.

Als je werkgever over een federaal attest van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering beschikt, moet hij een plan opstellen zoals hierboven beschreven, met uitzondering van punt 1.

7. Waar vind ik meer informatie?

 • via je beroepssecretaris;
 • bel gratis 1700 (Vlaamse infolijn).

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

overbruggingspremie

Terug Top