(0)

Selecteer Regio

ABVV-beroepscentrales

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers. Tot welke centrale hoor jij?


6 beroepscentrales

ARBEIDERS

 ABVV-Metaal www.abvvmetaal.org
 Algemene Centrale (AC) www.accg.be
 Belgische Transportarbeidersbond (BTB) www.btb-abvv.be
 

Voeding Horeca Diensten (HORVAL) www.horval.be

BEDIENDEN

Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) www.bbtk.org

AMBTENAREN & OPENBARE DIENSTEN

 Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD) www.acod.be

Voor arbeiders

ABVV-Metaal

Jacob Jordaensstraat 17 * 1000 Brussel
tel. 02 627 74 11
www.abvvmetaal.org

  • groepeert de arbeiders uit : de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, monteurs, enz.

Algemene Centrale (AC)

Hoogstraat 26 * 1000 Brussel
tel. 02 549 05 49
www.accg.be

  • groepeert de arbeiders uit: bouwbedrijf, glasnijverheid, mijnwerkers, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandelaars-verdelers van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, grensarbeiders Frankrijk, tabak, bewakingsondernemingen, uitzendarbeid, schoonmaakbedrijven, grensarbeiders Nederland, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse gemeenschap), bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkappers en schoonheidszorgen, huisbewaarders van appartementsgebouwen, filmbedrijf, steengroeven, keramiekbedrijf, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen, grafische nijverheid, enz.
  • De AC verenigt evengoed de uitzendkrachten, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse Gemeenschap), grensarbeiders in Frankrijk en in Nederland en huisbewaarders van appartementsgebouwen, enz.
  • Sinds 1 januari 2014 is ABVV Textiel, Kleding en Diamant gefusioneerd met de AC. De AC verenigt nu dus ook de werknemers uit textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid.

Belgische Transportarbeidersbond (BTB)

Paardenmarkt 66 * 2000 Antwerpen
tel. 03 224 34 11
www.btb-abvv.be

  • groepeert alle arbeiders uit: de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

Voeding Horeca Diensten

Cellebroersstraat 18 * 1000 Brussel
tel. 02 512 97 00
www.horval.be

  • verenigt de arbeiders uit: de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten.

Voor bedienden

Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

Hoogstraat 42 * 1000 Brussel
tel. 02 512 52 50
www.bbtk.org

  • groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privé-sector. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën, social profit (gezondheidszorgen, opvoeding), informatie en communicatie.


 

Voor ambtenaren & openbare diensten

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

Fontainasplein 9 * 1000 Brussel
tel. 02 508 58 11
www.acodonline.be

  • verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract: personeel van het spoor, de post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera‘s, openbare radio en televisie), enz.

 

Wat is een beroepscentrale?

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Alle gewestelijke (of lokale) afdelingen van een bepaalde centrale vormen op hun beurt samen de nationale centrales. Deze centrales worden de professionele werking van het ABVV genoemd.

Terug Top